symboli tis exoryktikis biomihanias ekthesi 2015 2017.pdf

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία.

'Μελέτη 2015-2017'

περισσότερα

kavala quarry wire excavation

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία.

'Μελέτη 2013-2015'

περισσότερα

the mining metallurgical industry of greece commodity review for years 2013 2014

«The mining metallurgical industry of Greece. Commodity review for years 2013-2014».
Author: P. Tzeferis, Mineral Resources: Division of the Ministry Division of Reconstruction of Production, Environment and Energy (YPAPEN)

περισσότερα

gyrw-gyrw-ola
banner-eu-issues
national-policy

sdi

banner-kmle

banner latomiko nomosxedio

Να με θυμάσαι
Θέσεις και βασικά αιτήματα του ΣΜΕ

Μία από τις µεγαλύτερες κακοδαιµονίες αυτού  του τόπου ανέκαθεν  ήταν και είναι νόµοι,
αποφάσεις και εξαγγελµένες πολιτικές να µένουν πολλές φορές στα χαρτιά

 • ΕΦΑΡΜΟΓH της εξαγγελµένης Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ε.Π.) και ενσωµάτωσή της στους επιµέρους σχεδιασµούς της Χώρας. Να δοθούν κατευθύνσεις από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για στοχευµένες ενέργειες υλοποίησής της και να ταυτιστούν µ’ αυτές όλοι οι τοµείς του ΥΠΕΚΑ.

 • ∆ΗΜΙΟΥΡΓIΑ Ειδικού Χωροταξικού για την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στα κοιτάσµατα των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.) και θα επιλύει τα θέµατα ανταγωνισµού των χρήσεων γής.

 • EΝΤΑΞΗ της εξορυκτικής βιοµηχανίας κατά τον ορθότερο και πληρέστερο τρόπο στα αναθεωρούµενα Περιφερειακά Χωροταξικά. Πρέπει να προσεχθεί η βιώσιµη ανάπτυξη του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας στο επίπεδο αυτό του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασµού.

 • ΑΥΣΤΗΡH ΤHΡΗΣΗ του Εθνικού και των Περιφερειακών Χωροταξικών σχεδίων κατά την εκπόνηση των ΣΧΟΟΑΠ.

 • ΠΛHΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓH του νόµου 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων µε την έκδοση το ταχύτερο δυνατό των απαιτούµενων εξειδικευτικών Υ.Α.

 • ΜΗ ΕΠΙΒΟΛH πρόσθετων τελών ή επιβαρύνσεων στις µεταλλευτικές επιχειρήσεις µε οριζόντια µέτρα, αναθεώρηση του άρθρου 63 του νόµου 4042/2012 «περί ρύθµισης δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας» µε το οποίο διπλασιάζονται, χωρίς κριτήρια κλιµάκωσης, τα ανώτατα µισθώµατα δηµόσιων µεταλλευτικών χώρων, δηµιουργώντας προβλήµατα επιβίωσης στις µεταλλευτικές επιχειρήσεις σε µία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιµη για την εξελικτική τους πορεία.

 • ΑΛΛΑΓH αντιµετώπισης του τρόπου αδειοδότησης εξορυκτικών έργων. Να αποφασίζεται πρώτα εάν το έργο είναι συµφέρον για την εθνική οικονοµία και ανάπτυξη και στη συνέχεια να αποφασίζονται οι όροι (περιβαλλοντικοί και µη) µε τους οποίους αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί. Να αρθούν οι προσκοµµατικές δυσκολίες και οι πάσης φύσης αγγυλώσεις στην αδειοδότηση εξορυκτικών έργων και εγκαταστάσεων οι οποίες απέχουν πολύ του πνεύµατος απλοποίησης του αδειοδοτικού συστήµατος που εξαγγέλλεται στην Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. και επιχειρείται µε τον νόµο 4014/2011.

 • ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕI ο κλάδος στο νέο αναπτυξιακό νόµο, να δοθούν κίνητρα για έρευνα και προπαρασκευαστικά έργα.

 • ΝΑ ∆ΟΘΟYΝ ΚIΝΗΤΡΑ για εφαρµογή νεωτερισµών στην εξόρυξη, στην κατεργασία, στην καλύτερη αξιοποίηση παραπροϊόντων και στην προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος από τις µεταλλευτικές και λατοµικές επιχειρήσεις.

 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ του κλάδου του µαρµάρου για την εφαρµογή νεωτερισµών σ΄ όλο το φάσµα παραγωγής - κατεργασίας - διάθεσης προϊόντων και υποστήριξης των εξαγωγών του.

 • ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ της δοµής και του ρόλου των ∆ιευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ που έχουν σχέση µε την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας καθώς και των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων. Ζητούµε ενίσχυση του αναπτυξιακού και ελεγκτικού τους ρόλου.

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του νέου λατοµικού νόµου για την έρευνα, παραγωγή και εκµετάλλευση λατοµικών προϊόντων και άµεση προώθησή του προς ψήφιση.

 • ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ του υψηλού κόστους ενέργειας που επωµίζονται οι µεταλλουργίες του κλάδου ο οποίες, µε βάση τη σηµερινή ενεργειακή τιµολογιακή πολιτική που εφαρµόζεται αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα επιβίωσης.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ των κοιτασµάτων χρυσού ώστε να αποτελέσουν σηµαντικό πόλο προσέλκυσης νέων επενδύσεων µε πολλαπλά οφέλη για την Χώρα και την Περιφερειακή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να βασίζεται στην εφαρµογή των ευρωπαϊκών βέλτιστων τεχνικών ως προς την εκµετάλλευση και την προστασία του περιβάλλοντος.

 • ΠΑΤΑΞΗ της παράνοµης λατόµευσης.

 • ΑΝAΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ από την Πολιτεία για ενηµέρωση του κοινού αναφορικά µε τη σηµασία του ορυκτού πλούτου της Χώρας στη Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Εθνική Οικονοµία.


Η εξορυκτική βιομηχανία έχει τις δυνατότητες να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για τη βιώσιμη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, παλεύοντας για την επίλυση των προβλημάτων που μπαίνουν εμπόδιο στην ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης σημαντικός στόχος παραμένει η μεταστροφή της κοινής γνώμης θετικά για τον κλάδο και η κοινωνική αποδοχή του ρόλου του.