Διττή εικόνα µε καλές επιδόσεις για τις εξαγωγικές δραστηριότητες του εξορυκτικού κλάδου το 2017 και στασιμότητα ή πτώση για τις δραστηριότητες της εγχώριας αγοράς.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου σε μήνυμα του που δημοσιεύθηκε στον ετήσιο απολογισμό που εκδίδει ο ΣΜΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι << Η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε µε ρυθμό 3,4% στο 2017, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη να κινούνται στο 2,3%. Αυξημένες τιμές σημειώθηκαν στα καύσιμά µε το πετρέλαιο να κλείνει το 2017 στα περί τα 65 δολάρια το βαρέλι ενώ τα θαλάσσια ναύλα συνέχισαν την έντονη ανοδική πορεία που ξεκίνησε στα τέλη του 2016 και η οποία να συνεχισθεί και στο 2018.

Στο 2017 ξεκίνησαν στην Κίνα περιορισμοί στην παραγωγή αλουµινίου, µολύβδου, ψευδαργύρου και προϊόντων µαγνησίας για περιβαλλοντικούς λόγους . Αυτό είχε σαν συνέπεια σηµαντικές αυξητικές τάσεις στα προϊόντα αυτά που εκτιµάται ότι θα συνεχισθούν και στο 2018.

Η ελληνική οικονοµία εµφάνισε σαφείς σταθεροποιητικές τάσεις και θετική ανάπτυξη του ΑΕΠ χωρίς όµως ακόµα αυτό να επιδρά σηµαντικά στον κλάδο µας.

Στα πλαίσια αυτά για τα µέλη µας έχουµε διττή εικόνα µε καλές επιδόσεις για τις εξαγωγικές δραστηριότητες και στασιµότητα ή πτώση για τις δραστηριότητες της εγχώριας αγοράς.

Οι τιμές των µμεταλλευμάτων εµφανίζουν σταθερή πορεία το 2017 µε οριακές βελτιώσεις.

Συνεχίστηκε η αύξηση τιµών στα παραγόµενα µέταλλα, µεταλλικά προϊόντα και συµπυκνώµατα και το 2017. Στα προϊόντα µαγνησίας έχουµε αυξηµένους όγκους το 2017 χωρίς σηµαντικές βελτιώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα.

Τα αδρανή υλικά στην περασµένη χρονιά, µε τη συνεχιζόµενη µεγάλη κρίση στον κατασκευαστικό τοµέα και την ανυπαρξία νέων έργων, σηµείωσαν µείωση παραγωγής περί τα 4%. Το 2018 εκτιµάται ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο έτος, όµως εµφανίζεται στο τέλος του 2017 µικρή ανάκαµψη της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας.

Ο κλάδος του τσιµέντου που έχει άµεση σχέση µε την εξορυκτική δραστηριότητα συντηρείται χάρη στις εξαγωγές που πραγµατοποιεί. Σηµειώνεται ότι η εγχώρια κατανάλωση τσιµέντου βρίσκεται ακόµα στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960.

Ο κλάδος του µαρµάρου είχε σταθερά ανοδική πορεία λόγω των υψηλών εξαγωγών που ωθούνται από τη µεγάλη ζήτηση καλής ποιότητας µαρµάρων στη διεθνή αγορά. Σηµειώνουµε ιδιαίτερα τις εξαγορές που έγιναν στο χώρο και οδηγούν στην διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και εκτός Ελλάδας ή την ενοποίηση δραστηριοτήτων.

Τα βιοµηχανικά ορυκτά συνέχισαν την καλή τους πορεία όλο το 2017, µε ελαφρά υψηλότερες πωλήσεις έναντι του 2016. Ο διεθνής ανταγωνισµός στον τοµέα αυτόν είναι ιδιαίτερα οξύς, µε αποτέλεσµα να ωθούνται οι τιµές προς τα κάτω.

Η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη εµφανίζει σχετική αύξηση έναντι του 2016. Η συµµετοχή του λιγνίτη στο σύνολο της παραγωγής ενέργειας εµφανίζεται επίσης αυξηµένη φτάνοντας το 30%, έχοντας συµβάλλει σηµαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε περιπτώσεις σηµαντικής αύξησης της ζήτησης αιχµής.

Σε αντίθεση µε την συνολική θετική πορεία του κλάδου η επένδυση στον τοµέα του χρυσού καθυστερεί σηµαντικά λόγω της συνεχιζόµενης εκκρεµότητας στην αδειοδότησή της.

Ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ασκώντας το θεσµικό του ρόλο της εκπροσώπησης του κλάδου στην ελληνική πολιτεία και τη Δηµόσια Διοίκηση, είχε συχνές συναντήσεις µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβάλλοντας τη φυσιογνωµία και τη σηµασία του κλάδου για την Εθνική Οικονοµία και τις θέσεις του σε σηµαντικά θέµατα που απασχολούν το κλάδο.

Κυρίαρχο αντικείµενο του Συνδέσµου, σε κανονιστικό επίπεδο για όλη τη διάρκεια του 2017, ήταν η συµµετοχή του στην διαµόρφωση του νέου Λατοµικού νόµου. Με σηµαντική εργασία προετοιµασίας από τις οµάδες εργασίας µας και πολλές συναντήσεις µε τη πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του ΥΠΕΝ, καταθέσαµε ολοκληρωµένες προτάσεις για ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό στην εφαρµογή νόµο. Παρ’ όλη την καλή πρόθεση ο νόµος που ψηφίσθηκε στις αρχές του 2018 δεν αντιµετωπίζει σηµαντικά θέµατα που έθεσε ο κλάδος και επιπλέον απαιτούνται πολλές εγκύκλιοι για την εφαρµογή του.

Συνεχίζονται οι σηµαντικές καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, ιδιαίτερα µετά την αποδυνάµωση της κεντρικής υπηρεσίας, και παρεµβήκαµε προτείνοντας την άµεση εφαρµογή των µέτρων που ήδη προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία από το 2011.

Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη για την εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Υλες και αναπτύχθηκε επίσης σηµαντική δραστηριότητα και συνεργασία και µε άλλους συλλογικούς φορείς για θέµατα Χωρικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών.

Με την συµµετοχή µας στις οµάδες εργασίας της Euromines, συµβάλαµε στη διαµόρφωση ή επικαιροποίηση θέσεων για θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας καθώς και περιβάλλοντος. Επίσης λάβαµε µέρος σε επικοινωνιακές δράσεις για την ανάδειξη του ρόλου και της σηµασίας του κλάδου.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από τα µέλη µας στην βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους µε περισσότερα από τα µισά µέλη µας να κλείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο χωρίς ατύχηµα.

Παρά το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον οι δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος και αποκατάστασης τοπίου αυξάνονται, αναδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση του κλάδου στον τοµέα αυτό. Με την ευκαιρία πολλών συναντήσεων ο Σύνδεσµός µας προέβαλε τα επιτεύγµατα στο θέµα µε ιδιαίτερη έµφαση στις µετα-µεταλλευτικές χρήσεις και στη σύνδεση «εξόρυξη-περιβάλλον-τουρισµός».

Ο Σύνδεσµός µας συνέχισε την προσπάθεια ανάδειξης του κλάδου και της σηµαντικής του συµβολής στην ευηµερία µας και την ανάπτυξη της οικονοµίας, µε σηµαντική αρθρογραφία και παρουσία στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. Διενεργώντας σχετική δηµοσκόπηση κατέγραψε και δηµοσιοποίησε την άποψη της κοινής γνώµης για τις προκλήσεις στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας. Υποστηρίξαµε και είχαµε ενεργό συµµετοχή στην υλοποίηση της Έκθεσης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», η οποία λειτούργησε το β’ εξάµηνο του 2017 µε σηµαντική επιτυχία.

Με εφόδιο όσα πετύχαµε και µε κίνητρο να συνεχίσουµε την συνεισφορά µας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας προς όφελος όλων των ενδιαφεροµένων µερών πιστεύουµε ότι και το 2018 θα είναι έτος µε θετικές εξελίξεις.

Παρά το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον οι δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος και αποκατάστασης τοπίου αυξάνονται, αναδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση του κλάδου στον τοµέα αυτό. Ο Σύνδεσµός µας προέβαλε τα επιτεύγµατά του στο θέµα µε ιδιαίτερη έµφαση στις µετα-µεταλλευτικές χρήσεις και στη σύνδεση «εξόρυξη-περιβάλλον-τουρισµός».

 

Α. Κεφάλας
Πρόεδρος του Σ.Μ.Ε.