Κατασκευή του κατάντη φράγματος της νέας εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ κατασκευάζεται μεταξύ άλλων η νέα εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου. Η νέα αυτή εγκατάσταση θα λειτουργήσει για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση (κατηγορίας Α):

  • των αποβλήτων που θα παραχθούν από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών καθώς και από την Μεταλλουργία χαλκού – χρυσού και τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή αξιοποιηθούν εμπορικά
  • των υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και περιοχών επέμβασης που έχουν συσσωρευτεί από την μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου – Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και δεν έχουν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή αξιοποιηθούν εμπορικά

Η νέα εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα οριοθετείται από δύο λιθόρριπτα φράγματα, το ανάντη (φράγμα εκτροπής) και το κατάντη (κύριο φράγμα).

Η πρώτη φάση κατασκευής του κατάντη φράγματος της νέας εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα μέχρι το απόλυτο υψόμετρο +185, ολοκληρώθηκε εντός του 2016.

Ως δομικό υλικό για την κατασκευή του κατάντη φράγματος, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων 500.868 τόνοι στείρων εξόρυξης – μετά από θραύση και ταξινόμηση – που παρήχθησαν από:

  • τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου Ολυμπιάδας, η ποσότητα των οποίων κατά το 2016 ανήλθε σε 255.632 τόνους
  • τα έργα ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου Μαύρων Πετρών, η ποσότητα των οποίων κατά το 2016 ανήλθε σε 17.380 τόνους, και
  • τις εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης των παλαιών στείρων εξόρυξης που είχαν συσσωρευτεί στην Πλατεία Φιρέ Ολυμπιάδας από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα της περιόδου 1973-1995 που μεταλλειοκτήτρια εταιρεία ήταν η ΑΕΕΧΠ&Λ. Η ποσότητα των στείρων που απομακρύνθηκαν από την Πλατεία Φιρέ Ολυμπιάδας και αξιοποιήθηκαν στην κατασκευή του κατάντη φράγματος του Κοκκινόλακκα κατά το 2016 ανήλθε σε 227.856 τόνους.

Πρίν

Δεκέμβριος 2016

Άποψη του παλαιού σωρού στείρων εξόρυξης Πλατεία Φιρέ Ολυμπιάδας

Τα περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση των στείρων εξόρυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας ως δομικό υλικό είναι πολύ σημαντικά καθώς αποφεύγεται η δημιουργία νέων δανειοθαλάμων για την εξεύρεση υλικού κατασκευής των φραγμάτων, μειώνεται η καταλαμβανόμενη επιφάνεια για την επιφανειακή απόθεση των στείρων που παράγονται από την τρέχουσα μεταλλευτική δραστηριότητα και παράλληλα επιτυγχάνεται πλήρης και οριστική αποκατάσταση των περιοχών που είχαν καταληφθεί από στείρα παλαιότερης μεταλλευτικής δραστηριότητας.