ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η κουλτούρα ασφάλειας ενός χώρου εργασίας αποτελεί βασικό ζήτημα για την εφαρμογή του οράματος Zero Accidents. Μια κουλτούρα ασφάλειας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές ασφαλείας εκτελούνται σε ένα χώρο εργασίας και όχι τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται στις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανονισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ρίζες των επαγγελματικών ατυχημάτων βρίσκονται σε μια κακή κουλτούρα ασφάλειας. Η στάση δέσμευσης και ασφάλειας του συνόλου του προσωπικού είναι σημαντική όταν ο στόχος είναι μηδενικά ατυχήματα. Το Zero Accident Vision δεν δέχεται ότι τα ατυχήματα είναι μια αντικειμενική πραγματική πραγματικότητα στο χώρο εργασίας. Το ανθρώπινο λάθος ή η βιασύνη θεωρούνται συχνά ως η κύρια αιτία ενός ατυχήματος. Παράγοντες όπως μεμονωμένες ανασφαλείς ενέργειες είναι δύσκολο να ελεγχθούν, αλλά υπάρχουν οργανωτικοί παράγοντες πριν από την εμφάνιση ενός ατυχήματος, η διερεύνηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει στην πρόληψή του. Η εξεύρεση των βασικών αιτιών και η λήψη διορθωτικών ενεργειών με βάση τα ευρήματα αυτά, μπορεί επίσης να αυξήσει την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης καθώς και να βελτιώσει την ασφάλεια και την ευεξία στο χώρο εργασίας.

Αυτή η απόλυτη προσέγγιση μπορεί να καταστήσει εφικτή την επίτευξη του μηδενισμού και της εξάλειψης του κινδύνου. Το zero harm-healthy work, είναι στρατηγική πρόληψης για ασφαλές και υγιές μέλλον. Βάσει της στρατηγικής αυτής, κάθε ατύχημα μπορεί να προληφθεί. Τα βήματα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο μηδενισμός των θανατηφόρων ατυχημάτων , ο μηδενισμός των σοβαρών επαγγελματικών ασθενειών, ο μηδενισμός τροχαίων και άλλων περιφερειακών προς την εργασία, ατυχημάτων και τέλος ο μηδενισμός των ατυχημάτων στην εργασία.

Οι εφτά χρυσοί κανόνες του Zero accidents. Μηδενική ανοχή σε οποιουδήποτε είδους ατύχημα.

  1. Δέσμευση και αφοσίωση. Ανάληψη ηγετικού ρόλου και συμπεριφοράς. Επίδειξη δέσμευσης και αφοσίωσης
  2. Προσδιορισμός και έλεγχος κινδύνων
  3. Καθορισμός στόχων και ανάπτυξη προγραμμάτων
  4. Εξασφάλιση ασφαλούς και υγιούς συστήματος εργασίας, βέλτιστη οργάνωσή της
  5. Ασφαλής χρήση μηχανών, μηχανημάτων και γενικότερα εξοπλισμού στο χώρο εργασίας
  6. Βελτίωση των προσόντων, ανάπτυξη ικανοτήτων και αύξηση της επάρκειας
  7. Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, παρακίνηση για συμμετοχή

Τα μέλη του ΣΜΕ δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα θέματα υγείας και ασφάλειας, θέτοντας υψηλούς στόχους για μηδενισμό των ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας. Η επίτευξη αυτού του στόχου, είναι πλέον κοινή αντίληψη όλου του κλάδου στην Ε.Ε. για μία κουλτούρα που θα είναι ανθρωποκεντρική, θα δίνει έμφαση στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αντιμετώπιση των κινδύνων ενώ θα προωθεί τη «μηδενική ανοχή» στη παράβαση των κανόνων ασφάλειας. Οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε να εδραιωθεί κουλτούρα ασφάλειας, πλήρως ενσωματωμένη στους σκοπούς και τους στόχους των εταιρειών, στο όραμα και τις αρχές τους, ξεκάθαρη και καθολικά εφαρμόσιμη σε όλους τους εργαζομένους τους. Απώτερος σκοπών όλων αυτών είναι: η ασφάλεια να γίνεται πραγματικό βίωμα και καθημερινή πραγματικότητα σε όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες, το επίπεδο ασφάλειας στο οποίο τείνουν οι προσπάθειες των εταιρειών του κλάδου, είναι αυτό της προσωπικής συμμετοχής στην πρόληψη των ατυχημάτων. Ο ασφαλής τρόπος εργασίας γίνεται τρόπος ζωής και κάθε άτομο έχει πλήρη αίσθηση υπευθυνότητας για την ασφάλεια, τη δική του και της ομάδας του. Αυτός είναι ο κοινός στόχος των εταιρειών μελών του ΣΜΕ για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Το μεγάλο θετικό με τα αποτελέσματα του 2018 για την ασφάλεια, είναι ο μηδενισμός των θανατηφόρων ατυχημάτων. Είναι ένας πρώτος μεγάλος στόχος στην πορείας μας και για μηδέν ατυχήματα (zero accidents). Σημειώνουμε ότι 12 από τις 23 εταιρείες μέλη του ΣΜΕ που απολογίζονται ετησίως σε επίπεδο στατιστικών ασφάλειας για όλο το 2018 είχαν μηδέν ατυχήματα σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (μόνιμου και εργολαβικού).

Σε ό,τι αφορά στα στατιστικά των ατυχημάτων το 2018, εμφανίζονται περίπου σταθερά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.