Σημαντικοί πίνακες από τη μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συμβολή του εξορυκτικού κλάδου στην ελληνική οικονομία.

Σχετικά Διαγράμματα

Μερίδιο της Εξορυκτικής βιομηχανίας στην απασχόληση της εγχωριας βιομηχανίας

Προστιθέμενη αξία της Εξορυκτικής βιομηχανίας

Μερίδιο της Εξορυκτικής βιομηχανίας στην ΑΠΑ της βιομηχανίας και της Ελληνικής Οικονομίας

Μερίδιο Απασχόλησης κλάδων στο σύνολο της βιομηχανίας, 2016

Μερίδιο των κλάδων εξόρυξης στις επενδύσεις ανά χώρα, 2016

Μερίδιο επενδύσεων κλάδων στο σύνολο της βιομηχανίας, 2016

Μερίδιο εξαγωγών της εξορυκτικής βιομηχανίας στο σύνολο των εξαγωγών αγαθών

Μερίδιο εξαγωγών ανά προΐον στο σύνολο των εξαγωγών αγαθών

Μερίδιο της αξίας εξαγωγών της εξορυκτικής βιομηχανίας στο σύνολο αξίας εξαγωγών αγαθών για το 2016 σε χώρες της ΕΕ

Κατανομή επιχειρήσεων με βάσει το εξορυκτικό προΐον για το 2016

Αριθμός επιχειρήσεων ανά προΐον εξόρυξης

Επίδραση στην ακαθάριστη αξία παραγωγής, ως ποσοστό συνολικής ακαθάριστης αξίας παραγωγής ανά περιφέρεια

Επίδραση στην προστιθέμενη αξία ανά περιφέρεια

Επίδραση στην απασχόληση ανά περιφέρεια

Μερίδιο απασχόλησης κλάδων εξόρυξης ανά χώρα, 2017

Μερίδιο απασχόλησης στη βιομηχανία και στο σύνολο της οικονομίας