Ως έκτακτη δράση για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν έκτακτες συναντήσεις της Επιτροπής Πλοήγησης του Εργοστασίου – Ε.Π.Ε. (αποτελείται από το σύνολο των Διευθυντών των τμημάτων) με εργαζόμενους στα τμήματα τους. Σκοπός της δράσης ήταν η συζήτηση για τις αιτίες που βρίσκονται πίσω από την επιδείνωση των αποτελεσμάτων ασφαλείας αλλά και η επικοινωνία των έκτακτων δράσεων με το σύνολο του προσωπικού, ασχέτως ιεραρχικής βαθμίδας. Με τον τρόπο αυτό η ανάδραση των πληροφοριών από τους εργαζόμενους προς την Διεύθυνση ήταν άμεση, ενώ το σύνολο των πληροφοριών λήφθηκαν υπόψιν στην κατάρτιση των στόχων και του Σχεδίου Δράσης για την Υ&Α για το 2019. Συνολικά η ΕΠΕ συνάντησε 718 εργαζόμενους σε 40 επισκέψεις ασφαλείας.

Στη διημερίδα στελεχών του εργοστασίου, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στα Ιωάννινα, το αποκλειστικό θέμα ήταν η Ασφάλεια, όπως επίσης και στις εσπερίδες (απογευματινά δείπνα εργασίας της ιεραρχίας με θεματικά workshop).

Τέλος, αξίζει να τονιστεί η στενή συνεργασία που είχε το τμήμα Υ&Α με την ΕΥΑΕ (Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων) για την ανανέωση των αφισών ευαισθητοποίησης σε θέματα Υ&Α στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Η φωτογράφιση έγινε από μέλη της ΕΥΑΕ, ενώ οι ιδέες για την θεματολογία προέρχονται από το σύνολο του προσωπικού του εργοστασίου.

Καθώς το 2018 ο ΤΕΔ Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. επένδυσε στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων υλοποιώντας δύο μεγάλα έργα, αυτό της Ανακαίνισης του Φούρνου Ανόδων και την κατασκευή νέας μονάδας στο Χυτήριο, η πρόκληση στον τομέα Υ&Α ήταν μεγάλη γιατί εκτελέσθηκαν απαιτητικές εργασίες από παράλληλα συνεργεία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, τα οποία έπρεπε προηγουμένως να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Το έργο του Φούρνου Ανόδων ολοκληρώθηκε με 70.601 ώρες εργασίας χωρίς ατύχημα ή επίσκεψη στο ιατρείο χάρις στην άρτια προετοιμασία της ομάδας συντονισμού του έργου. Η Διεύθυνση του εργοστασίου και το τμήμα Υ&Α βράβευσαν τις υπηρεσίες Ανόδων και Τεχνικών Υπηρεσιών για αυτή τους την επίδοση.

Ακόμη, στην μηνιαία συνάντηση της Επιτροπής Πλοήγησης Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Π.Υ,Α,) του εργοστασίου και σύμφωνα με τον θεσμό που έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια, βραβεύτηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ως «Διεύθυνση της Χρονιάς» για τα καλά αποτελέσματα Ασφάλειας που πέτυχε και η Συντήρηση της Αλουμίνας, καθώς συμπλήρωσε 1.000.000 ώρες χωρίς ατύχημα.

Πέραν των ενεργειών που εκτελεί ο ΤΕΔ Μεταλλουργίας για την βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της Υ&Α, αναλαμβάνει και υλοποιεί σε συνεχή βάση δράσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των εργαζομένων. Ως παραδείγματα αναφέρουμε την δημιουργία νέων σεμιναρίων όπως το «Σεμινάριο Επίβλεψης» ενώ ολοκληρώθηκε μέσα στο 2018 η μελέτη των σχεδίων φόρτωσης των υλικών που εξάγονται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εκτός του εργοστασίου.