Η Ελληνικός Χρυσός βρίσκεται μεταξύ των εταίρων του ερευνητικού έργου X-Mine που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Horizon 2020. Φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοιτασματολογικής έρευνας και της μεταλλευτικής παραγωγής στην Ευρώπη συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην ανίχνευση και επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κοινή προσπάθεια υιοθέτησης καινοτομιών με στόχο την υπεύθυνη και βιώσιμη μεταλλευτική ανάπτυξη στην Ευρώπη με πολλαπλά οφέλη για τους ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο, το περιβάλλον αλλά και την κοινωνία.

Τα βασικά στάδια εφαρμογής της νέας τεχνολογίας είναι η ανάλυση πυρήνων γεωτρήσεων σε πραγματικό χρόνο με ακτίνες Χ, η τρισδιάστατη μοντελοποίηση των κοιτασμάτων και η εφαρμογή μιας αποδοτικότερης μεθόδου διαχωρισμού του στείρου από το μετάλλευμα κατά τον εμπλουτισμό του. Το έργο έχει διάρκεια τριών ετών και έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Ορίζοντας 2020” σύμφωνα με την συμβατική πράξη αριθ. [730270].

Η νέα τεχνολογία του X-Mine θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 4 ενεργά μεταλλεία σε Σουηδία, Βουλγαρία, Κύπρο, καθώς και στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Ελλάδα.