Ευρωπαϊκά θέματα ΣΜΕ

2018

2017

Ευρύτερα Ευρωπαϊκά Θέματα

Critical Raw Materials in Technologies and Sectors and Foresight

Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)

Eliminating Pollution

Clean Energy

European Green Deal

New Circular Economy Action Plan

Contribution of Mining Industry in the Sustainable Development Goals

Κατηγοριοποίηση επενδύσεων με βάση τη συμμετοχή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Raw Materials Contribution of the EU Sustainable Actiona Plan_PP_June 2019

Proposal for an updated EIP on Raw materials 25-4-2019

MINLEX conclusions Oct 2017 (002)

EU initiative 2014.proposal for improving the EU’s legislative framework

Annex 4 20190320 Triebel OEL

Diesel Particulate MatterFinal

Draft Regulation on the establishment of framework to facilitate sustainable investment

Drivers for the mining industry

Euromines_brochure_Best-practices on reducing NOx and CO gases

Euromines_raw materials’ contribution to the implementation of the EU Sustainable Finance Action Plan

Euromines-Manifesto-minerals’ industry contribution to sustainable development

Evaluation-study-to-support-the-fitness-check-of-the-birds-and-habitats-directives

Icmm-good-practice-guidance for mining and biodiversity

Good-practice-guide on use of crystalline silica-en-part-ii

Good-practice-guide on use of crystalline silica-en-part-i

MIN-GUIDE_policy governance frameworks_final_0

Parliamentary_oversight_and_the_extractive_industries

NEPSI agreement-good-handling on crystalline silica and products containing it-en

Policy and strategy for raw materials

Raw Materials Scoreboard

Raw-materials-initiative

Reach_EL_TXT

Reach_EN_TXT

Report_el_el

Resource-eff-web

Safety culture

Useful links on EU issues of the mining industry