Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος «LIFE» για το έργο με ακρωνύμιο «LIFEPOSITIVEMgOFGD» και κωδικό έργου «LIFE15 ENVGR000338».

Το πρόγραμμα «LIFEPOSITIVEMgOFGD» έχει ως κύριο στόχο την επίδειξη εφαρμογής μιας νέας μεθόδου αποθείωσης καυσαερίων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, με τη χρήση οξειδίου του μαγνησίου ως αντιδραστήριο και ξηρή έγχυση, σε αντίθεση με τις υφιστάμενες μεθόδους υγρής έγχυσης με αντιδραστήριο οξείδιο του ασβεστίου.

Η νέα μέθοδος προσφέρει σειρά πλεονεκτημάτων :
μειωμένη κατανάλωση νερού
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
παραγωγή μη επικίνδυνων παραπροϊόντων (σε αντίθεση με την χρήση οξειδίου του ασβεστίου ως αντιδραστηρίου), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αγροτικές και δομικές μαγνησιακές εφαρμογές.
αξιοποίηση παλαιών αποθεμάτων πρώτης ύλης (ήδη εξορυχθέντων σε παλαιότερες περιόδους) για την παραγωγή του μαγνησιακού αντιδραστηρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Σχεδιασμό και κατασκευή πιλοτικής μονάδας, πλήρους μεγέθους, για την αποθείωση των καυσαερίων του Περιστροφικού Κλιβάνου Νο3 της «Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΜΒΝΕΕ» στα Μεταλλεία Γερακινής Χαλκιδικής. Κατά την φάση του σχεδιασμού, πέραν του κατασκευαστή του εξοπλισμού, θα υπάρξει συνεργασία και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης για την μελέτη υπολογιστικής ρευστοδυναμικής έγχυσης του αντιδραστηρίου.
Αρχική λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, διενέργεια μετρήσεων και βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας της.
Πλήρη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας για καταγραφή και αξιολόγηση των τελικών τεχνικών, ενεργειακών και κοστολογικών παραμέτρων της νέας μεθόδου.
Χαρακτηρισμό και αξιοποίηση στην αγορά αγροτικών και δομικών εφαρμογών, του παραπροϊόντος που προκύπτει από την επεξεργασία των καυσαερίων.
Διάχυση των αποτελεσμάτων και προβολή της νέας μεθόδου για χρήση στην βιομηχανία τσιμέντου, ασβέστη και μαγνησίας με ενσωμάτωσή της, στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΑΤ).

Η διάρκεια του έργου, είναι από 1/7/2016 έως 31/12/2019. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 2.333.817,00 € από τα οποία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει τα 1.129.690,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του project, www.betterlife-withmgo.eu.