Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη κατασκευή της πιλοτικής μονάδας αποθείωσης καυσαερίων στις εγκαταστάσεις της στη Γερακινή Χαλκιδικής στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος LIFE με ακρωνύμιο ‘’LIFEPOSITIVEMgOFGD’’. Το έργο έχει ως κύριο στόχο την επίδειξη εφαρμογής μια νέας μεθόδου αποθείωσης καυσαερίων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, με τη χρήση οξειδίου του μαγνησίου ως αντιδραστήριο και ξηρή έγχυση.

Η μονάδα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία πρόσφατα και συνεχίζεται η βελτιστοποίηση για την αποδοτικότερη λειτουργία και την επίτευξη του βασικού στόχου της μείωσης εκπομπών SOx κατά 60%. Με το παραπροϊόν της αποθείωσης που είναι ένα μίγμα πούδρας μαγνησίας και μαγνησιακών ενώσεων θείου αναπτύσσονται στο Ερευνητικό Κέντρο της εταιρίας καινοτόμα προϊόντα όπως τα μαγνησιακά panels κ.α.

Τα ελαφροβαρύ μαγνησιακά panels είναι καινοτόμα δομικά στοιχεία.

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας αισιοδοξεί ότι οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι και πλεονεκτήματα, σε σχέση με τις υφιστάμενες μεθόδους υγρής αποθείωσης, αρχίζουν και επιτυγχάνονται. Οι επιτυχείς δοκιμές που προηγήθηκαν αλλά και τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα μείωσης των εκπομπών SOx ενισχύουν την πεποίθηση της εταιρίας ότι η αποθείωση με χρήση μαγνησίας είναι λύση με Θετικό Καθαρό Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.

Η μονάδα αποθείωσης αποτελεί συνέχεια της αρχικής καμινάδας εξόδου των καυσαερίων.