Εικόνα αποθήκης πριν και μετά την εφαρμογή της μεθοδολογίας 5S.

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης, η ομάδα Συνεχούς Προόδου παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση και καθοδήγηση για την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών από το προσωπικό που εμπλέκεται σε κάθε περίπτωση.

Αποστολή & Κύριες Δράσεις
  • Διασφαλίζει την εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος Συνεχούς Προόδου από το προσωπικό των τμημάτων του εργοστασίου.

  • Μεριμνά για την ένταξη του προσωπικού σε ομάδες συγκεκριμένης δομής (Λειτουργικές Οργανωτικές Μονάδες /Λ.Ο.Μ) με σκοπό την αξιοποίηση της ομαδικής εργασίας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του εργοστασίου.

  • Παρακολουθεί και υποστηρίζει την λειτουργία των Λ.Ο.Μ.

  • Εντοπίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με τις αρχές της ομαδικής λειτουργίας, τις μεθοδολογίες βελτίωσης διεργασιών και στατιστικής ανάλυσης και επιπλέον οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στις αντίστοιχες περιοχές.

  • Προωθεί τη συστηματική χαρτογράφηση προτάσεων βελτίωσης σε όλες τις Δραστηριότητες του εργοστασίου.

  • Καθοδηγεί και υποστηρίζει μεικτές ομάδες εργασίας με σκοπό την υλοποίηση έργων βελτίωσης μέσα από την Εφαρμογή μεθόδων όπως DMAIC, 5S, PDCA κ.α.

  • Αναπτύσσει σχέδια για τη διαμόρφωση χώρων 5S (Μεθοδολογία Οργάνωσης Χώρου Εργασίας) μέσα από την εκπαίδευση στη μεθοδολογία και την εφαρμογή της.

  • Διασφαλίζει τη συστηματική επιθεώρηση της ποιότητας λειτουργίας των χώρων 5S στο εργοστάσιο.