Στον δείκτη FTSE4Good Emerging Index συμπεριλήφθηκε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, σε αναγνώριση της διαχρονικής δέσμευσής του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η σειρά δεικτών FTSE4Good έχει σχεδιαστεί για να μετρά την επίδοση των εταιριών που εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. O δείκτης FTSE4Good Emerging καλύπτει περισσότερες από 20 αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλους τους συμ-μετόχους του, σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, διευρύνει τις συνεργασίες του και συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά από εθνικές, ευρωπαϊκές, διεθνείς και κλαδικές πρωτοβουλίες, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο -ενίοτε δε και ιδρυτικό. Ο Τιτάνας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΚΕ, σε Εθνικά δίκτυα EKE, στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI) η οποία υλοποιείται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD), στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία.

Σχετικά με τους δείκτες FTSE4Good

Η σειρά δεικτών FTSE4Good έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους επενδυτές να ενσωματώνουν στοιχεία που σχετίζονται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Στους δείκτες συμπεριλαμβάνονται, οι εταιρίες που διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους που προκύπτουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους δείκτες FTSE4Good επισκεφτείτε την σελίδα εδώ.