Με επίκεντρο τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και την επίτευξη πιο ασφαλών μεταφορών, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, προχωρά σε ελέγχυς σε όλα τα οχήματα των έργων του. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, που καταγράφει τη μηχανολογική και ηλεκτρονική κατάσταση των οχημάτων, καθορίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις, σημειώνοντας ελλείψεις, δυσλειτουργίες ή ζημιές.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη διάθεσή τους για την αποκατάσταση των παρατηρήσεων ενώ τα οχήματα που είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, τίθενται εκτός λειτουργίας. Αφού αποκατασταθούν όλα τα ζητούμενα, πραγματοποιείται επανέλεγχος και εφόσων το όχημα κριθεί κατάλληλο, του χορηγείται πιστοποίηση «SAFE PASS», με ισχύ ενός έτους.