Το 2018, οι καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσίασαν ελαφρά βελτίωση σημειώνοντας μείωση 2,0% (βλ. πίνακα 4) σε σύγκριση με το 2017. Αυτό οφείλεται κυρίως στις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αύξησης του ποσοστού χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Η ενεργειακή αποδοτικότητα βελτιώθηκε, με μέτρια μείωση της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η χρήση εναλλακτικών καυσίμων αυξήθηκε κατά 33,0% σε σχέση με πέρυσι, επιτυγχάνοντας ιστορικό ρεκόρ βαθμού υποκατάστασης σε θερμιδική βάση 12,1%, (Ευρετήριο Δεικτών Περιβαλλοντικών Επιδόσεων). Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των καθαρών ειδικών εκπομπών CO2 κατά 20,0% σε σχέση με την χρονιά βάσης (1990) σε επίπεδο Ομίλου. Η «Πρωτοβουλία του Τιτάνα για τη μείωση του CO2», που δρομολογήθηκε το 2018, καθιερώνει μια κοινή προσέγγιση και εισάγει μια συνεπή μεθοδολογία για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, όσον αφορά στις ενέργειες μείωσης του CO2.

Οι ενέργειες αυτές εστιάζουν στα εξής:

  • Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ενεργειακής αποδοτικότητας και περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.
  • Αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και πρόσθετων στην παραγωγή τσιμέντου.
  • Αξιολόγηση της δυνατότητας πραγματοποίησης των δράσεων για την μείωση εκπομπών CO2 τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών όπως προϊόντα χαμηλών εκπομπών CO2, θερμικά ενεργοποιημένων αργίλων και τσιμεντο-προϊόντων με βελτιωμένες μονωτικές ιδιότητες.
  • Ιεράρχηση των μέτρων μείωσης εκπομπών CO2 σύμφωνα με εσωτερικά κριτήρια, συμπεριλαμβανόμενης της εσωτερικής «τιμής άνθρακα», λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις.
  • Παρακολούθηση αναδυόμενων ευκαιριών που αφορούν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση εκπομπών CO2 στο μέλλον. Για την αποδοτική εφαρμογή της «Πρωτοβουλίας του Τιτάνα για τη μείωση του CO2», o Όμιλος επενδύει στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και συμμετέχει σε πολύ-συμμετοχικές, συνεργατικές προσπάθειες. Η κλιμάκωση των προσπαθειών του Τιτάνα για την μείωση των εκπομπών CO2, οδήγησε στην επιτυχημένη βιομηχανική παραγωγή τσιμέντου με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στο εργοστάσιο της Πάτρας. Το νέο προϊόν παρουσιάζει εφάμιλλες επιδόσεις με τα συμβατικά προϊόντα, με ταυτόχρονη μείωση των άμεσων εκπομπών CO2 κατά 30%. Η συμμετοχή σε συνεργατικές πρωτοβουλίες ενισχύει τις προσπάθειες του Τιτάνα για συνεχή αξιολόγηση πρωτοποριακών τεχνολογιών για την συλλογή και μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα, στοχεύοντας στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. O Όμιλος TITAN είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Έρευνας για το Τσιμέντο (ECRA) και συμμετέχει στο έργο για τη συλλογή και μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα, που έχει ως στόχο την εφαρμογή σε βιομηχανική κλίμακα των τεχνολογιών οι οποίες σχετίζονται με μειωμένες εκπομπές CO2 στην παραγωγή τσιμέντου. ]

Ο TITAN συμμετέχει επίσης στις παρακάτω Ευρωπαϊκές συνεργατικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 που αποσκοπούν στη δοκιμή και την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για το μετριασμό των εκπομπών CO2:

  • “RECODE” στόχος του οποίου είναι να ερευνήσει επιστημονικές μεθόδους συλλογής του CO2 και μετατροπής του σε υλικά για άμεση χρήση στην παραγωγή τσιμέντου.
  • “CARMOF”, που εστιάζει στη χρήση νανοτεχνολογίας και τρισδιάστατων εκτυπώσεων για την ανάπτυξη νέων απορροφητικών υλικών για τη συλλογή των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τη βιομηχανική δραστηριότητα.
  • Το πρόγραμμα “SOLCEMENT”, το οποίο εξετάζει τη χρήση ηλιακής ενέργειας, με σκοπό την υποκατάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή τσιμέντου.