Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο που στόχο έχει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίο, τη μετάβαση στην εποχή της κυκλικής οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και μακροπρόθεσμα την οιξονομική ανάπτυξη της χώρας. Αξίζει να ζημειωθεί ότι μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας διαχωρίσμού και μετατροπής του CO2, εκτιμάται ότι οι εκπομπές CO2 στην Ελλάδα,θα μπορούσαν να μειωθούν κατά τουλάχιστον 13 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Η επίτευξη των στόχων του έργου, θα συντελέσει μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας.