Συμμετοχή του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Kαινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μεταφοράς του CO2 σε μεθανόλη

Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο που στόχο έχει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίο, τη μετάβαση στην εποχή της κυκλικής οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και μακροπρόθεσμα την οιξονομική ανάπτυξη της χώρας. Αξίζει να ζημειωθεί ότι μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας διαχωρίσμού και μετατροπής του CO2, εκτιμάται ότι οι εκπομπές CO2 στην Ελλάδα,θα μπορούσαν να μειωθούν κατά τουλάχιστον 13 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Η επίτευξη των στόχων του έργου, θα συντελέσει μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας.

2019-09-03T19:45:09+00:00