Κύριο δομικό και λειτουργικό στοιχείο της κατασκευής του μεταλλείου Σκουριών αποτελεί το σύστημα προαποστράγγισης – επανεισπίεσης.

Η προαπαστράγγιση πραγματοποιείται περιμετρικά και εκτός του μεταλλείου μέσω υδρογεωτρήσεων μεγάλου βάθους από την επιφάνεια με σκοπό την άντληση των υπογείων υδάτων από ζώνες εκτός των μεταλλευτικών έργων, με αποτέλεσμα την διατήρηση της φυσικοχημικής σύστασης του υπογείου νερού και την ανάπτυξη των μεταλλευτικών έργων υπό στεγανές συνθήκες.

Μέρος της αντλούμενης ποσότητας καταναλώνεται για την κάλυψη των αναγκών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε νερό, ενώ η περίσσεια επανεισάγεται στον ίδιο υδροφόρο σχηματισμό με αναλλοίωτα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ή / και μπορεί να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία για χρήση.

To 2014 η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε στην ανάπτυξη του συστήματος με την κατασκευή επτά (7) υδρογεωτρήσεων προαποστράγγισης μεγίστου βάθους 350μ περιμετρικά και εκτός της επιφανειακής εκμετάλλευσης και την κατασκευή τεσσάρων (4) γεωτρήσεων επανεισπίεσης βάθους 300μ έκαστη. Παράλληλα αναπτύχθηκε συμπληρωματικό, στο υπάρχον ανεπτυγμένο δίκτυο παρακολούθησης των υδροφόρων στρωμάτων, με την κατασκευή δέκα (10) πιεζομέτρων τύπου ανοιχτού σωλήνα βάθους μέχρι 300 μ. καθώς και τρία (3) πιεζόμετρα δονούμενης χορδής με δυνατότητα παρακολούθησης σε διάφορα βάθη. Όλες οι υδρογεωτρήσεις υποβλήθηκαν σε υδρογεωλογικές δοκιμές πεδίου με την εκτέλεση δοκιμαστικών αντλήσεων και δοκιμών τεχνητού εμπλουτισμού.

Το σύστημα προαποστράγγισης – επανεισπίεσης του μεταλλείου Σκουριών λειτουργεί ως κλειστό σύστημα με μηδενική διάθεση σε επιφανειακούς αποδέκτες και χαρακτηρίζεται ως βέλτιστη πρακτική καθότι αποτρέπει την ρύπανση των υπογείων υδάτων ενώ παράλληλα συντελεί κατά το μέγιστο στην διατήρηση του υδρολογικού ισοζυγίου των υδροφόρων σχηματισμών.