Του Αθανασίου Κεφάλα
Προέδρου Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Με αυτό που  μόλις ανοίξατε,  αριθμούνται  Δεκαεννιά «newsletters»  του του  Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με δεκάδες κείμενα που αφορούσαν στον εξορυκτικό κλάδο  και στις επιχειρήσεις  του.

Πιστεύουμε ότι με το Newsletter μας βάζουμε ένα επιπλέον λιθαράκι  στην έγκυρη ενημέρωση  σας  για τα Ορυκτά  και τις Eπιχειρήσεις  που ασχολούνται με την εξόρυξη τους.

Έτσι θα συνεχίσουμε  και το 2020,   που πιστεύουμε  ότι θα  είναι μια  χρονιά στην οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω η οικονομία μας στηριζόμενη σε ένα εξωστρεφές και βιώσιμο πρότυπο.

«Δοθέντος ότι τα περισσότερα πράγματα που κατασκευάζουμε βασίζονται σε πρώτες ύλες που παίρνουμε από τη γη, η εξορυκτική δραστηριότητα είναι ζωτική για το μέλλον που οραματιζόμαστε. Αλλιώς πως θα μπορούσαμε να τα φτιάχνουμε όλα αυτά?» επισημαίνει υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης συμβουλευτικής εταιρείας.

Για την ικανοποίηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας, οι επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε ένα προβλέψιμο θεσμικό και νομικό πλαίσιο που να προάγει την επιχειρηματικότητα, να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και να  αποβλέπει στην ταυτόχρονη βελτίωση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία.

Τα μέλη του Συνδέσμου μας αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και αποδεχόμενα το δικό τους ρόλο στην επίτευξη της, έχουν θεσπίσει από το 2006 «Κώδικα Αρχών» που εκφράζει τη φιλοσοφία αυτή και έχουν πετύχει:

  • ο εξορυκτικός κλάδος να συμβάλλει με 3% στο ΑΕΠ της χώρας, δημιουργώντας αξίες που υπερβαίνουν τα 2 δις ευρώ το έτος
  • να υποστηρίζουν περίπου 100.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας, κατά κύριο λόγο πλήρους απασχόλησης.
  • να αποδεικνύουν ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι έννοιες συμβατές είτε με τα έργα αποκατάστασης είτε με πληθώρα καινοτόμων μεταμεταλλευτικών χρήσεων γης.

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία ανταπεξήλθε αποτελεσματικά στην παρατεταμένη οικονομική κρίση της χώρας μας και αποτελεί βιώσιμο παράδειγμα του παραγωγικού υποδείγματος που έχει ανάγκη η εθνική οικονομία, χάρη στις σωστές πρακτικές διαχείρισης της επικινδυνότητας, την έντονη εξωστρέφειά της, την οικονομική αξιοπιστία των περισσότερων επιχειρήσεων της, την αξιοποίηση των σχετικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, τη φροντίδα στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τις υπεύθυνες πρακτικές λειτουργίας των παραγωγικών βάσεων της.

Οι σημαντικές προκλήσεις για τον κλάδο στη χρονιά που έρχεται αφορούν:

  • στη γρήγορη ολοκλήρωση του εκπονούμενου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες που θα διασφαλίσει την πρόσβαση στο αποθεματικό δυναμικό της χώρας και στις απαραίτητες υποδομές (λιμάνια κ.ά.) με ταυτόχρονη θέσπιση κανόνων για επίλυση τυχουσών συγκρούσεων χρήσεων γης και προαγωγή της φιλοσοφίας «απόκτησης και διατήρησης της κοινωνικής άδειας λειτουργίας»
  • στην εκπόνηση δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων αποσκοπώντας στη βιώσιμη αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις των αρχών της κυκλικής οικονομίας
  • στην αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση της επερχόμενης απολιγνιτοποίησης της ηλεκτρικής παραγωγής ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η αποτροπή κοινωνικών κρίσεων στις περιφέρειες με οικονομίες υψηλής εξάρτησης από τον λιγνίτη. Η αλλαγή του ενεργειακού μίγματος της χώρας πρέπει να συνοδευτεί και από δραστικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία έχει αποδειχθεί ότι θα έχει ταχύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στις δυνατότητες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ο εξορυκτικός κλάδος ήδη συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, όμως  ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις των καιρών για βιώσιμη ανάπτυξη με φροντίδα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και βελτίωση της κατανάλωσης μπορεί να μεγαλώσει σημαντικά τη συμβολή του, στηρίζοντας τη συλλογική προσπάθεια να ανέλθει η βιομηχανική παραγωγή στο 12% του ΑΕΠ.