• Εφαρμογή πολιτικής αξιοποίησης των ΟΠΥ με συγκεκριμένο νομικό κείμενο, χρονοδιαγράμματα και προτεραιότητες υλοποίησης
  • Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ μετά από διάλογο πολιτείας και τοπικών κοινωνιών για το αμοιβαίο όφελος από την αξιοποίηση του ορυκτού δυναμικού της χώρας.
  • Αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με επαρκή στελέχωση μέσω και της χρησιμοποίησης πιστοποιημένων εξωτερικών συνεργατών στην αξιολόγηση των ΜΠΕ. Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αδειοδότησης (Ηλεκτρονικό Μητρώο Έργων) και με περιορισμό του χρόνου και του πλήθους των γνωμοδοτήσεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, βάσει της αξίας της εξόρυξης στη βιομηχανία και στην τέταρτη θέση βάσει της συμμετοχής της εξορυκτικής βιομηχανίας στην απασχόληση.

Εντός Ελλάδος, μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας η εξορυκτική είναι στην όγδοη θέση στην κατάταξη βάσει προστιθέμενης αξίας και στην έκτη θέση στην κατάταξη βάσει συνεισφοράς στην απασχόληση.

  • Περιορισμός της διαδικασίας ανανεώσεων-τροποποιήσεων ΜΠΕ/ΑΕΠΟ σε περίπτωση μη καθοριστικού επηρεασμού των περιβαλλοντικών όρων.
  • Ένεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις.
  • Έκδοση νέου νόμου για τη χρήση «Αιγιαλού και Παραλίας» που θα δίνει λύσεις στη διακίνηση εξορυκτικών προϊόντων με τη λειτουργία λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων (σκάλες φόρτωσης).

Προκειμένου να διατηρήσει η ελληνική βιομηχανία τη δυναμική της και να αυξήσει σημαντικά τη συμβολή της στην εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, δεν απαιτεί μόνο από την πολιτεία εξαγγελίες πολιτικών και στρατηγικών για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων αλλά και την υλοποίησή τους.

  • Ταχύτητα και συνέπεια στις δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις.
  • Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον.
  • Ασφάλεια δικαίου στην τήρηση των αποφάσεων από την πολιτεία.
  • Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας.
  • Αναβάθμιση όλων των τμημάτων και σχολών γεωεπιστημών με αντίστοιχα προγράμματα σπουδών που θα στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας.