Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης της διεθνούς και ελληνικής κοινωνίας, ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στον άνθρωπο, από το 2006, έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ.

Επίσης οι εταιρείες – μέλη του ΣΜΕ από το 2006 και μετά, κάθε χρόνο αναφέρονται σε κάποιες ιδιαίτερης σημασίας «καλές πρακτικές» στo πλαίσιo της εφαρμογής των Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών μελών του ΣΜΕ.

Oι επιχειρήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων να εντάξουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις στις δραστηριότητές τους, πέραν των νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τους. Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου.

Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο είναι επίσης η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση από τη γραµµική στην κυκλική οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Η εξορυκτική βιομηχανία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την κυκλική οικονομία. Η πρωτογενής παραγωγή, με βάση τις αυξανόμενες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς θα συνεχίσει να είναι ουσιώδους σημασίας, αλλά πρέπει να βασίζεται στις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η μεταστροφή από το γραμμικό μοντέλο «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας «μείωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές ( από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους) δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία.Αυτό είναι το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Κώδικας Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης