Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε την πρώτη επωνυµία «Ένωσις των εν Έλλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων».

Σκοπός του είναι η συµβολή στην ανάδειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελούν ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονοµίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα.

Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασµός προς το περιβάλλον, είναι έννοιες συµβατές.

Τα µέλη του, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης, για τη διεθνή και ελληνική κοινωνία, ισόρροπη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, από το 2006, έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. Στo πλαίσιo της εφαρµογής των Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών µελών του ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, αναφέρονται ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης σηµασίας «καλές πρακτικές».

Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η οικειοθελής δέσµευση να ενταχθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις στις εταιρικές δραστηριότητες, πέραν των νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών και προσδίδει στις δραστηριότητές τους τη διάσταση του κοινωνικού αποτυπώµατος.

Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση η οποία αντανακλάται στην εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόµων µεθόδων έρευνας και ανάπτυξης όλων των έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. Επίσης, διακρίνονται από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό, µε εξαγωγές µεγαλύτερες του 65% του συνόλου των πωλήσεων των µελών του, κατακτώντας σηµαντικά µερίδια στις διεθνείς αγορές αλλά και δίνοντας έτσι λύσεις σε εποχές εθνικής οικονοµικής δυσκαµψίας. Πολλές από τις εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο αποτελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση από τη γραµµική στην κυκλική οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης, γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, τη στηρίζουµε ανεπιφύλακτα. Η πρωτογενής παραγωγή, µε βάση τις αυξανόµενες ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς, προβλέπεται να συνεχίσει να είναι ουσιώδους σηµασίας, αλλά απαραίτητο προαπαιτούµενο γι’ αυτό, είναι η εφαρµογή των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης.

Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η εξοικονόµηση πόρων µε εφαρµογή της φιλοσοφίας της κυκλικής οικονοµίας.

Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο µοντέλο κυκλικής οικονοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές (από το σχεδιασµό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους), δηµιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονοµία. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

  • Τροποποίηση του Ν. 4512/2018, ώστε να αρθούν σημαντικές επιπλοκές στην αδειοδότηση και τη λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων.

  • Ολοκλήρωση της εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ

  • Λειτουργία εξορυκτικών δραστηριοτήτων εντός ζωνών προστασίας της φύσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις καλές πρακτικές

  • Αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με επαρκή στελέχωση μέσω και της χρησιμοποίησης των πιστοποιημένων εξωτερικών συνεργατών στην αξιολόγηση των ΜΠΕ

  • Επικαιροποίηση της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ και έκδοση συγκεκριμένου σχετικού νομικού κειμένου. Επεξεργασία και εφαρμογή στρατηγικής υλοποίησής τους. Διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες για το αμοιβαίο όφελος από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας

  • Φοροελαφρύνσεις και μείωση τελών και μισθωμάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην εξορυκτική βιομηχανία από την πανδημία COVID 19

  • Εξασφάλιση ομαλούς μετάβασης σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, από την απολιγνιτοποίηση στις ΑΠΕ, χωρίς κλυδωνισμούς στην ανάπτυξη της χώρας

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

  • Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην εξορυκτική δραστηριότητα. Προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας, ανακυκλώσιμα, με μικρότερη κατανάλωση πόρων και μείωση των ρύπων, των αποβλήτων, των απορριμμάτων

  • Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0). Yλοποίηση του Μining 4.0, καινοτομίες στη λειτουργία όλου του παραγωγικού κύκλου της εξορυκτικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα για εφαρμογές καινοτομίας