ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φυσιογνωμία / Αποστολή2019-08-02T16:59:02+00:00

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αποτελεί το επαγγελματικό σωματείο των ελληνικών εξορυκτικών επιχειρήσεων και των μεταλλουργιών που καθετοποιούν εγχώρια μεταλλεύματα.

Ιδρύθηκε το 1924 με την πρώτη επωνυμία «Ένωσις των εν Έλλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Έπιχειρήσεων».

Σκοπός του είναι η συμβολή στην ανάδειξη της σημασίας και στην αξι- οποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελεί ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Έκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – μεταλλουργική βιομηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα.

Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Έπιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στη διεθνή και ελληνική κοινωνία, δηλαδή της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, έχουν θεσπίσει Κώδικα Αρχών που εκφράζει τη φιλοσοφία αυτή. Ή εφαρμογή του παρακολουθείται με συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες που, για το σύνολο των εταιρειών μελών, ανακοινώνονται στον ετήσιο απολογισμό του Συνδέσμου.

Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι έννοιες συμβατές.

Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΜΕ διακρίνονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση, εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμων μεθόδων έρευνας και ανάπτυξης έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. Έπίσης, διακρίνονται από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα με εξαγωγές μεγαλύτερες του 65% του συνόλου των πωλήσεων των μελών του, κατακτώντας σημαντικά μερίδια στις διεθνείς αγορές. Πολλές από τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο.