Πως η χρήση εφαρμογών κινητών συσκευών μπορεί να βελτιώσει την κουλτούρα ασφαλείας ενός χώρου εργασίας.

Του κ Θάνου Μπαλφούσια
Διευθυντή Υγείας και Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος  ΤΙΤΑΝ ΑΕ

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, εν γένει, εδώ και χρόνια δεν αφορά μόνο την αυτονόητη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και δεν συνιστά απλώς ένα διοικητικό καθήκον. Σε μεγάλο βαθμό, η επιτυχία μίας εταιρείας εξαρτάται και από την ασφάλεια και την φροντίδα της υγείας των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτή. Γι’ αυτό και αποτελεί τμήμα ζωτικής σημασίας της ορθής επιχειρηματικής διαχείρισης και πεδίο στο οποίο οι εταιρείες οφείλουν να επενδύουν.

Στις μέρες μας η Υψηλή Τεχνολογία καθιστά αυτή την φροντίδα «ευκολότερη», λιγότερο χρονοβόρα, κοστοβόρα και αποτελεσματικότερη.

Σε αυτό μπορούν να συμβάλλον τα μέγιστα εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές Εφαρμογές (Applications).

Γιατί υπάρχει η ανάγκη για τέτοιου είδους εφαρμογές ;

Η ανάγκη μπορεί να γίνει ξεκάθαρη με την χρήση μερικών μόνο λέξεων:

 • Επικοινωνία – Άμεση και τεκμηριωμένη.
 • Επιβεβαίωση.
 • Ενημέρωση εμπλεκόμενων – Έλλειψη εξάρτησης από προσωπικά mail.
 • Ελαχιστοποίηση Γραφειοκρατίας (έντυπα).
 • Καθυστερήσεις – εξάλειψη αυτών.
 • Διατήρηση και πρόσβαση στοιχείων.
 • Εύκολη αποτίμηση και στατιστική ανάλυση.

Οι λέξεις «κλειδιά», στο θέμα της αποτελεσματικότητας μπορούν να είναι οι παρακάτω:

 • Απλότητα
 • Ταχύτητα
 • Παράκαμψη (ελαχιστοποίηση) Γραφειοκρατίας

Η χρήση νέων τεχνολογιών έχει λειτουργήσει καταλυτικά στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, καθώς μειώνει την κουραστική και αναχρονιστική γραφειοκρατία που απαιτείτο μέχρι σήμερα και μετατρέπει την ενασχόληση με την ασφάλεια σε μία ελκυστικότερη διαδικασία, καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος (φυσικά και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων, σε όλα τα επίπεδα, βαθμίδες και θέσεις στο Οργανόγραμμα της εταιρείας) λειτουργούν σχεδόν συμβιωτικά με την τεχνολογία.

Χρησιμοποιώντας σαν «πρακτικό» παράδειγμα την χρήση σχετικών applications σε μια τσιμεντοβιομηχανία, παραθέτουμε εν συντομία τι παρέχουν αυτές.

 1. Διενέργεια επιθεωρήσεων, περιπάτων ασφάλειας (safety walks) και καταγραφής ανασφαλών συνθηκών και ενεργειών μέσω εφαρμογής κινητών τηλεφώνων που συνδέεται με την κύρια βάση δεδομένων του συστήματος ΥΑΕ.
 2. Απομόνωση ηλεκτρικής ενέργειας (LOTOTO) σε μηχανήματα εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου.
  Η διαδικασία ηλεκτρικής απομόνωσης, γνωστή με το ακρωνύμιο LOTOTO (Lock Out, Tag Out, Try Out), είναι μια από τις βασικότερες διαδικασίες για την εξασφάλιση ανεπιθύμητης εκκίνησης μηχανημάτων. Αρχικά εφαρμόστηκε μέσω εντύπων, ενώ την τελευταία δεκαετία γίνεται χρήση λογισμικού σε υπολογιστές. Το λογισμικό μείωσε την χρήση εντύπων και διευκόλυνε την διατήρηση στοιχείων, όμως όσοι εμπλέκονταν στην διαδικασία έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές κοντά στους χώρους εργασίας.  Παράλληλα,  η ενημέρωση των εργολαβικών συνεργείων συνέχισε να πραγματοποιείται με έντυπες εκτυπώσεις. Πλέον οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας (έξυπνες συσκευές, δίκτυα 4/5G) και των εφαρμογών (applications), επιτρέπουν την εφαρμογή της διαδικασίας μέσω έξυπνων φορητών συσκευών, δίνοντας την δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να παραμείνουν στο χώρο εργασίας και να λαμβάνουν πληροφορίες για την απομόνωση των μηχανημάτων σε πραγματικό χρόνο.
 3. Αναγνώριση των κινδύνων πριν την παράδοση προϊόντων σκυροδέματος ή αδρανών υλικών σε έργα πελατών.
  Εργαζόμενοι και συνεργάτες που παραδίδουν/τροφοδοτούν έργα με προϊόντα σκυροδέματος ή αδρανή υλικά, αντιμετωπίζουν συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες οι οποίες πιθανόν να κρύβουν κινδύνους. Συνεπώς είναι σημαντικό να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν κίνδυνοι και να ενημερωθούν ανάλογα όσοι θα εμπλακούν στις παραπάνω εργασίες. Για το λόγο αυτό οι επιθεωρητές έργων πηγαίνουν στο χώρο που θα παραδοθούν υλικά προκειμένου να ελέγξουν τις υφιστάμενες συνθήκες (προσβάσεις οχημάτων, εγκατάσταση αντλιών, κατάσταση χώρου κλπ) και να γίνουν οι ανάλογες συνεννοήσεις με τους υπεύθυνους του έργου.Μέσω εφαρμογής (application) ο επιθεωρητής έργου συμπληρώνει στο κινητό του τηλέφωνο τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει (έντυπο ελέγχου, φωτογραφίες), τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα ERP. Κατά την ανάθεση των εργασιών, τα στοιχεία αποστέλλονται στους χειριστές αντλιών και στους οδηγούς οχημάτων, μέσω εφαρμογής Viber ή με e-mail.

Ανακεφαλαιώνοντας, η χρήση νέων τεχνολογιών, έχει λειτουργήσει καταλυτικά στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ, καθώς μετατρέπει την ενασχόλησή με την ασφάλεια σε μία εύκολη και πρακτική εργασία, μειώνοντας την κουραστική και αναχρονιστική γραφειοκρατία που απαιτείτο μέχρι σήμερα αλλά, κυρίως, μειώνοντας δραματικά τις ανασφαλείς καταστάσεις και ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσάρεστα συμβάντα.

Το κείμενο δόθηκε  για το Newsletter του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων