Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας, ο ΤΙΤΑΝ μεριμνά ιδιαίτερα για τον μετριασμό του αντίκτυπου της εξόρυξης πρώτων υλών στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Μόνο υγιή, πολυποίκιλα οικοσυστήματα μπορούν να ανταπεξέρχονται καλύτερα και να προσαρμόζονται στις επιπτώσεις σημαντικών αλλαγών στο περιβάλλον, όπως αυτές που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή.

Ο ΤΙΤΑΝ υλοποιεί στοχευόμενες δράσεις για την προστασία των οικοσυστημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιείται ή που γειτνιάζουν με αυτές και όπου υπάρχουν απειλούμενα – προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Έχουμε θεσπίσει πρότυπες πρακτικές για τη διαχείριση της γης, την αποκατάσταση λατομείων και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας σε περιοχές υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA). Το 2020 ο ΤΙΤΑΝ επικαιροποίησε την αξιολόγηση κινδύνου βιοποικιλότητας για όλες τις εγκαταστάσεις του. Όλα τα εργοστάσια τσιμέντου και τα λατομεία της Εταιρίας αξιολογήθηκαν όσον αφορά την κατάσταση και την αξία της βιοποικιλότητας με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Εργαλείου Αξιολόγησης Βιοποικιλότητας (IBAT – https://ibat-alliance.org/).

Η προσέγγιση του Τιτάνα περιλαμβάνει σύμπραξη με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, καθώς και παγκόσμιες συνεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΤΙΤΑΝ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνταξη του εγγράφου πολιτικής του GCCA με τίτλο «Δέσμευση του Κλάδου Τσιμέντου και Σκυροδέματος για τη Βιοποικιλότητα» (A Commitment to Biodiversity by the Cement and Concrete Industry), που εκδόθηκε στις αρχές του 2021. Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ εντάχθηκε στην Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλότητα και τη Βιομηχανία του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΕΚΕ, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2020. Η πλατφόρμα είναι μια διακλαδική, επιχειρηματική πρωτοβουλία που αποβλέπει στην ανάδειξη του ρόλου των εταιριών για την προώθηση της ατζέντας για τη βιοποικιλότητα και στην υποστήριξη των εταιριών για την πρακτική ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Στην Ελλάδα, ο ΤΙΤΑΝ αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες μελέτες για την προστασία της βιοποικιλότητας βάσει διεθνών προτύπων και εργαλείων και σε στενή συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), συμβάλλοντας έτσι και στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα.

Από την αξιολόγηση συνολικά 3 εργοστασίων και 24 λατομείων, επιβεβαιώθηκαν οι γνωστές –από παλαιότερες αξιολογήσεις– περιπτώσεις των έξι λατομείων, που βρίσκονται πλησίον (ή εντός) περιοχών υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μελέτες αξιολόγησης της βιοποικιλότητας για Άρτιμες Πάτρας, Λατζιμά Ρεθύμνου, Ξυλοκερατιά Μήλου, Άψαλο Πέλλας και Λέρο ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη για το Λατομείο Λεπενού στο Αγρίνιο, η οποία ολοκληρώνεται εντός του 2021.

Η Εταιρία συντηρεί δύο φυτώρια, μέσω των οποίων ο Τομέας Ελλάδας καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες σε δενδρύλλια για την αποκατάσταση λατομείων. Η επιλογή των ειδών που καλλιεργούνται βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήσαμε το 2017 και αποτελεί τον οδηγό των φυτικών ειδών που μπορούν να φυτευθούν για αποκατάσταση σε λατομεία του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα. Το έτος 2020 και τα δύο φυτώρια είχαν συνολική παραγωγή 51.880 τεμαχίων δενδρυλλίων από τα οποία τα 37.420 κάλυψαν ανάγκες της Εταιρίας για φύτευση και αποκατάσταση. Τα δενδρύλλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν δωρήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε φορείς (Νοσοκομεία, σχολεία, δήμους τοπικές κοινωνίες) που υλοποίησαν προγράμματα δενδροφυτεύσεων και αναδασώσεων. Μέσω του εντατικού προγράμματος φυτεύσεων που υλοποιεί και υποστηρίζει η Εταιρία από το 1971, τον Μάιο 2021 φυτεύθηκε το δέντρο 2.000.000.