Της Κατερίνας Αδάμ,
Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών & του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Προτεραιότητα της Μεταλλευτικής & Μεταλλουργικής Βιομηχανίας στην ΕΕ στην Ελλάδα και διεθνώς είναι η προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας, (Υ&Α)  των εργαζομένων, και η διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας, με στόχο την πρόληψη και εξάλειψη των ατυχημάτων.  Τις τελευταίες δεκαετίες οι δείκτες συχνότητας και σοβαρότητας ατυχημάτων, αλλά και οι ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υ&Α, και οι σχετικές επενδύσεις για την διασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος  συνιστούν σημαντικούς δείκτες για την παρακολούθηση της επίδοσης της Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Βιομηχανίας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Sustainability Reporting.

Στο πλαίσιο αυτό στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των μηχανικών του κλάδου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα Υγείας και η Ασφάλειας, όπως τεκμηριώνεται και από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολών με αντικείμενο την αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών ορυκτών πρώτων υλών, και υλικών μεταξύ των οποίων και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ.

Η εκπαίδευση των νέων Μηχανικών που ασχολούνται με τα επί μέρους στάδια του κύκλου ζωής των Ορυκτών Πρώτων Υλών, (Life Cycle of Mineral Raw Materials), εκτός από τις βασικές γνώσεις στo αντικείμενο της ειδικότητας τους χρειάζεται να περιλαμβάνει θεωρία και εργαλεία για την κατανόηση του κείμενου θεσμικού πλαισίου σε θέματα Υ&Α, την αναγνώριση των βασικών πηγών κινδύνου στις Εξορυκτικές και στις Μεταλλουργικές Εργασίες όπως αυτή εξειδικεύεται με την ανάλυση σημαντικών ατυχημάτων του κλάδου.  Παράλληλα, στόχο της εκπαίδευσης σε θέματα Υ&Α αποτελεί η αναγνώριση της σημαντικότητας της ενσωμάτωσης των μέτρων πρόληψης στον σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός μεταλλευτικού ή μεταλλουργικού έργου, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και την συνεχή βελτίωση των εφαρμοζόμενων μέτρων για την επίτευξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.  Οι Μηχανικοί του μέλλοντος αναμένεται να αναπτύξουν και εφαρμόσουν καινοτόμα εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της Υ&Α στην εργασία στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Το κείμενο και η ανάλυση του παρουσιάσθηκε στο συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ και δόθηκε για το newsletter του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων